รายการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด อาชีพ กิจกรรมที่เข้าร่วม1 กิจกรรมที่เข้าร่วม2
1 นาย มานะ สลุบพล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
2 นาย บัญชา นวนสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
3 นาย ทิวากร เหล่าลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
4 นาง ปิยะนุช ทวีสุข วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
5 นางสาว สุนันทา พิลาวุธ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
6 นาง สุพรรณี ทองน้อย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
7 นางสาว วนิดา สังคะลุน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
8 นางสาว ทาริกา รัตนโสภา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
9 นาย ฉัตร พยุงวิวัฒนกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
10 นางสาว ชนัดดา รัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
11 นาย เรืองเดช คำนนท์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พนักงาน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
12 นาย ธิติ ศรีใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
13 นาย ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
14 นาย อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
15 นาง อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
16 นาย พระ สุวิจักขณ์ กุลยศชยังกูร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
17 นาย Supawadee Suwannathen Sakon Nakhon Rajabhat University พนักงานของรัฐ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
18 นาย ดร พระทนงค์ศักดิ์ ดื่นขุนทด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
19 นางสาว จันทร์จิรา มะลีหวล โรงเรียนบ้านหนองยาง พนักงานราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
20 นาย พิพิธสรา แตงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
21 นาง Nuthapaphut Worasathit สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
22 นาย อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
23 นางสาว ลฎาภา ศรีพสุดา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
24 นาย พงศกร ทองพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
25 นาง มาลี ศรีพรหม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้าราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
26 นางสาว ลัดดา คุณหงส์ มรภ.ร้อยเอ็ด นักวิชาการสถิติ เยี่ยมชมนิทรรศการ
27 นางสาว ผกามาศ บุตรสาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
28 นางสาว แก้วมณี อุทิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
29 นาย พิพัฒน์ ประจญศานต์ คณะเทคโนอุตสาหกรรม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
30 นาย ตะวัน พลกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
31 นางสาว กณิกา หล่าสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
32 นาย กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
33 นาย วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
34 นางสาว สุธาสินี สิงห์ทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
35 นางสาว เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
36 นางสาว กุลนัฐ นาราช สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
37 นางสาว ณัฐยา มัจฉาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
38 นาย บรรจง บุรินประโคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
39 นางสาว ภัควิภา วิชัยกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
40 นางสาว สร้อยสุดา บัวหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
41 นางสาว กรรณิกา อะโรคา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
42 นาง Ms Chantraporn Kamha สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
43 นางสาว ณัฐกานต์ คชเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
44 นางสาว กัญญารัตน์ ดวงลายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยํ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
45 นางสาว หทัยกาญจน์ ชาญประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
46 นางสาว จินตนา สิมาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
47 นางสาว ภัทราวดี สะอาดประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
48 นาย ธวัชชัย ลีกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
49 นางสาว พัฒติญา แย้มศิริ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
50 นางสาว วิไลวรรณ โพธีร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
51 นางสาว ดาว การประเสริฐ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
52 นางสาว เสาวภา เติมตัวรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
53 นางสาว มยุรี เอกคณะสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
54 นางสาว โชติกา เจริญรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
55 นางสาว สุนิสา คำใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
56 นางสาว กาญจนา พิมพ์เสนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
57 นางสาว เกศมณี สุมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
58 นางสาว วรรณภา เตียงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
59 นางสาว เสาวิภา ทองแซ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
60 นางสาว ฉัตรประกานต์ แสนกล้า สภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
61 นางสาว รุ่งทิพย์ แก่นจักร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
62 นางสาว อัมพิกา บุญริน สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าประสานงานทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
63 นางสาว สุทธิตา คะเรรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
64 นางสาว บังอร สัมฤทธิ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
65 นางสาว วิไลวรรณ จำบัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
66 นางสาว กัญญาณัฐ บางรุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
67 นางสาว สายฝน ตันเสียดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
68 นาย วันเฉลิม ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
69 นางสาว อาภารัตน์ ลามัให มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
70 นาย ณัฐพล วงษ์รัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
71 นางสาว นารีรัตน์ ดวงนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
72 นางสาว จิรัญญา ทุมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
73 นาย เจษฎา ลิ้นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
74 นาย ภาณุ ปะรินรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
75 นางสาว ศิริธร สุทาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
76 นางสาว สุวนันท์ เพ่งพิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
77 นางสาว อรวรรยา บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
78 นางสาว อรวรรยา บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
79 นาย เสกสรรค์ วาตารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
80 นาย คมสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
81 นาย ยงยุทธ หาญคำวงศ์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
82 นางสาว เขมิกา มิถุนาวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
83 นางสาว เขมิกา มิถุนาวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
84 นางสาว ทิภาพรรณ ประยงค์หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
85 นางสาว ภัทรวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
86 นางสาว อภิญญา กระสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
87 นาง พิมพ์ลภัส พุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
88 นางสาว พิมพ์ลภัส พูลทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
89 นางสาว ธันธนา บุญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
90 นางสาว สวิชญา หัดรัดชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
91 นางสาว สโรชินี บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
92 นางสาว เบญจวรรณ สมิงรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
93 นางสาว อินทิรา จันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
94 นาย วศิน สุขสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
95 นางสาว Parichat Sripui มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
96 นาย ณัฐวุฒิ มณฑล นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
97 นาย ณัฐวุฒิ มณฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
98 นางสาว ชุดาภา แปะประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
99 นางสาว นางสาวธิดารัตน์ บุตรงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
100 นาย ธีระวัฒน์ ภูโคกยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
101 นางสาว นิศากร แก้วฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
102 นางสาว เพ็ญประภา ควรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
103 นางสาว เพ็ญประภา ควรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
104 นางสาว ปรารถนา ไชยปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
105 นางสาว สกลุทิพย์ ใจภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
106 นางสาว วรรณษา หอมละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
107 นางสาว จิรัชญา พุทธานุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
108 นางสาว รัตนาภรณ์ วังพิมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
109 นางสาว รัตนาภรณ์ ซาซิโย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
110 นางสาว จิดาภา นพพิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
111 นาย ชัยทวี แก้วหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
112 นาย พงศิริ พิลาวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
113 นาย พงศิริ พิลาวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
114 นาย มานะ สลุบพล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
115 นาง บัวผาด แสงศิริ 129 หมู่8 รับจ้าง เยี่ยมชมนิทรรศการ
116 นาง นิจพร ณ พัทลุง มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
117 นาย ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
118 นางสาว พัชรียา วิสายอน สถาบันวิจัยและพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
119 นาย เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
120 นางสาว รสสุคนธ์ สนทนา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
121 นางสาว ชุติพร แก้วปุ่ม สาขา เกษตรศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
122 นางสาว ถนิฐา นามวงศ์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
123 นางสาว จิรนันท์ ขอนงูเหลือม สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
124 นางสาว แก้วมณีงาม อุดชา สาขาเกษตรศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
125 นางสาว อมรรัตน์ อินนอก สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
126 นางสาว ถนิฐา นามวงศ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
127 นางสาว กฤษณา แจ่นประโคน สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
128 นางสาว ชฎาพร มีสิทธิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
129 นางสาว นิรมล กุลฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
130 นาย ยศวริศ​ ลอยนอก สาขาวิชา​ภาษาอังกฤษ​ ศศ.บ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
131 นางสาว อินทิรา เทียนเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
132 นางสาว บุศรากรณ์ แววสระ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
133 นางสาว ภัคจิรา นาคประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
134 นางสาว พรนิดา เพียงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
135 นางสาว สุธาลินี สายกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
136 นางสาว รัตนาวดี นวลแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
137 นางสาว ณัฐณิชา เสมียนพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
138 นางสาว กมลชนก ประเสริฐศรี - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
139 นางสาว กมลชนก ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
140 นางสาว ปลายฟ้า สุริวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
141 นางสาว จุลกานต์ หาลากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
142 นางสาว ขนิษฐา แย้มภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
143 นางสาว นริศรา ภูกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
144 นาย วรรณนิภา คำประโคน - นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
145 นางสาว บุษกร ชุมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
146 นางสาว ภาวรินทร์ เฉียดไธสง - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
147 นางสาว วรรณนิภา คำประโคน - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
148 นาย สิริมงคล รอบคอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
149 นางสาว วิจิตรา อ่ำสา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
150 นางสาว วารุณี ไชยโสดา สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
151 นาย ธนา สุขนางรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
152 นางสาว นุชนาถ ตนหาญ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
153 นางสาว รัตนา การะเกศ มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
154 นางสาว กาญจนา ทองพลับพลา มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
155 นางสาว นุชนาถ ตนหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
156 นางสาว ศิขรินทร์ บุบผาวาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ​ คณะมนุษศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฎบุรีรัมย์​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
157 นางสาว ศิรภัสสร กิจคะติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
158 นาย ธีรพัฒน์ แรดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
159 นางสาว สิรินญา พยัคฆกูล นักศึกษา นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
160 นางสาว สิรินญา พยัคฆกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
161 นางสาว ณัชชา สิมาจารย์ - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
162 นาย ณัฐวัติ ชาดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
163 นางสาว กัญสุดา กิจการถาวร ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
164 นาง ธัญรัศม์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
165 นางสาว อมิตา ทาปลัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
166 นาง ศตพร ริ้งไธง มหายวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
167 นาย สุวัฒน์​ มณี​วรรณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ อาจารย์​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
168 นาย วิทยา อินทร์สอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
169 นาง จริญาภรณ์ พรมกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
170 นางสาว สายพิณ เพียรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
171 นางสาว นพสรณ์ เข็มผะกา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
172 นางสาว ปัทมาพร ท่อชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
173 นางสาว มินตาร พลสยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
174 นาง ธนภร จรูญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
175 นางสาว ชลิดา จันทะนัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
176 นางสาว ภาวรินทร์ ทองสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
177 นาย เชาวลิต สิมสวย สถาบันวิจัยและพัฒนา รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
178 นางสาว กฤติยา ยีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
179 นางสาว นิติยาภรณ์ นุกาศรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
180 นางสาว กฤติยา ยีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
181 นางสาว เพ็ญนภา ชัยเชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
182 นางสาว ปิยฉัตร​ ทอง​ลา​ ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
183 นางสาว ลักษมี หนุนเจริญ ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
184 นาย จีระศักดิ์ ฤทธิศาสตร์ มาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
185 นางสาว ลักขณา นิยาทองหลาง ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
186 นางสาว พัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
187 นาย วิสาข์ แฝงเวียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
188 นางสาว คคนางค์ ช่อชู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
189 นาย วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
190 นางสาว วัลภา สีหาบุตรโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
191 นางสาว สุจิตรา ดำพลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
192 นาง จุรีพร จันทรพาณิชบ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ข้าราชการบำนาญ เยี่ยมชมนิทรรศการ
193 นาย ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
194 นาย นายปิยชนม์ สังข์ศักดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
195 นาย ธนพล ตีรชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
196 นาย ธนากร มากมูล สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
197 นาย สันติ มะลิซ้อน พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
198 นางสาว วรพร วรไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
199 นางสาว อรวรรณ นุชสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - เยี่ยมชมนิทรรศการ
200 นางสาว วีรดา การะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
201 นางสาว เจนจิรา กาแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
202 นางสาว กัญณิกา อุตขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
203 นางสาว พนัสดา แสงฮาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
204 นางสาว ปัทมา หาสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
205 นาย อธิรัฐ วงศ์ศรีแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
206 นางสาว นิภาพ​ร​ สวายพล คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​ สาขาเกษตรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
207 นาย ธิติ ปัญญาอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
208 นางสาว พรพิมล นันทะวงค์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ข้าราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
209 นางสาว นงลักษณ์​ ชื่นชม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
210 นาย นายชมพู อิสริยาวัฒน์ คณะมนุษย์ฯ อาจารย์
211 นาย นายชมพู อิสริยาวัฒน์ คณะมนุษย์ฯ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
212 นางสาว ธัญลักษณ์ วงษ์ภูดร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
213 นาย ณพวรรษ สำรวมจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
214 นาย ธนาภิวัฒน์ น้อยหนองหว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
215 นางสาว จิราภรณ์ พุทธ์มีผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลูกจ้างส่วนราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
216 นางสาว สุพารัตน์ มีวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
217 นาย หฤษิต ศรีเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
218 นางสาว ศศิธร. บุตกะ ราชภับุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
219 นางสาว จิราภา พลลุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลูกจ้างส่วนราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
220 นางสาว ทาริกา เหล็กรรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
221 นางสาว นันติยากรณ์ บุรินรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
222 นางสาว มะริษา ลัดหนองขี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
223 นางสาว สุกัญญา​ มะลิมุทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
224 นาย สุรศักดิ์ สุขสอาด มรภ.บร ครู พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
225 นางสาว เกวรินทร์ นิลรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
226 นาย ชนสิษฎ์ คงพลปาน บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
227 นางสาว ธีราพร จันทร์จำเริญ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
228 นางสาว จุฑารัตน์ แสนบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
229 นางสาว วราภรณ์ มนตรี บุคคลทั่วไป นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
230 นางสาว เพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
231 นางสาว กวีพร ปะกิพอ บุคคลทั่วไป พนักงาน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
232 นางสาว ระพีพัฒน์ วงษ์ภักดี บุคคลทั่วไป นักเรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
233 นางสาว ขวัญรัตน์ อุสาทรัพย์ บุคคลทั่วไป นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
234 นางสาว สุนิตา นาศรี ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
235 นางสาว อรนี ถะเกิงสุข บุคคลทั่วไป นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
236 นาย กฤษฎากร บุญคล้อย โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
237 นางสาว เพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
238 นางสาว นารีรัตน์ ไกรเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
239 นางสาว จิราพร ดวงเนตร มรถ.บร ครู พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
240 นาย มณีรัตน์ ดูเรืองรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
241 นางสาว บุษกร ทินนารัมย์ บุคคลทั่วไป พนักงาน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
242 นางสาว อรวรรณ นุชสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
243 นาย ณัฐพล เงางาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
244 นางสาว กรชนก เบ็ญจมาศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
245 นางสาว ปัทมา หาสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
246 นางสาว สุรัตวดี โมลัยรักษ์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาลัยวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
247 นางสาว จุฑาทิพย์ ดีทูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
248 นางสาว ภัทรมาศ เนริกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
249 นางสาว ภัทรมาศ เนริกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
250 นาย วรกฤษณ์ วัดไธสง สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
251 นางสาว อรทัย ลูกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
252 นางสาว ขวัญตา ทวีพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
253 นาย สาธิต มะโนบาล - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
254 นาย สาธิต มะโนบาล Buriram Rajabhat University นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
255 นางสาว นฤมล การกระสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
256 นางสาว นฤมล การกระสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
257 นางสาว พรสุดา บุบผากอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
258 นางสาว รุ่งจิรา ทรงรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
259 นาย เอกรัตน์ เอกศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
260 นางสาว กัญญารัตน์ ขุนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
261 นางสาว สายฝน อุไร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
262 นางสาว ศศิธร ตันหงาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
263 นางสาว จีรนันท์ พันธ์สำโรง คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
264 นางสาว สุภา​ ถูกพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์​ มรภ.บุรีรัมย์​ นักศึกษา
265 นางสาว เสาวรส แสนดี นักศึกษา นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
266 นางสาว ชลธิชา ทอนมาต คณะวิทยาศาตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
267 นางสาว มาติกา วาโยบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
268 นางสาว ภานุมาส จิตไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
269 นางสาว อัญชุลี หงษ์ชุมแพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
270 นางสาว วิมลมณี พรหมบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
271 นางสาว วิมลมณี พรหมบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
272 นางสาว มุฑิตา อาภรณ์รัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
273 นางสาว รัชดาภรณ์ พุ่มพวง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
274 นาย วรุตม์ ภิรมย์นาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
275 นาย สรสิช แก้วประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
276 นาย คชา เทคโนอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
277 นางสาว กัญญารัตน์ มะลิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
278 นางสาว เบญจวรรณ สุขสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
279 นาย ชำนาญ ศรพรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
280 นางสาว ศศิวิมล กอนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
281 นาย ภูธเนศ มุ่งมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
282 นาย ธนากร ใจถักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
283 นางสาว ธิดารัตน์ อ่อนธรรมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
284 นางสาว โศรยา โพธิ์แก้ว มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
285 นาย อมรเทพ ศรีโยหะ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
286 นาย ทศวรรษ ใจภพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
287 นางสาว โสภา จันทรมงคล ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
288 นางสาว ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
289 นาย นิติภร นันโซ สถาปัตยกรรม นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
290 นางสาว สุธิตา ญาตินิยม สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
291 นาย ธนาคม นนทจันทร์ ผจก ฝ่ายขาย แผนกการขาย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
292 นาย พศนัฏฐ์ ถาวรวรรณศิลป์ BRSS Company CEO BRSS company พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
293 นาย ไกรทอง จัดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
294 นาย สุรศักดิ์​ สุทธิ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ เยี่ยมชมนิทรรศการ
295 นางสาว จุฑารัตน์ เปิมรัมย์ มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
296 นางสาว นิตยา มูลราช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
297 นางสาว ชลธิชา ไชยตา ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
298 นางสาว อรสา คอนเพชร มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
299 นาย เทียนชัย สิมาจารย์ ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
300 นางสาว พันพิสา พันโยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
301 นางสาว จามจุรี สุจิมา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
302 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีหลง มหาลัย นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
303 นางสาว ภัทรพร หาญประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
304 นางสาว รัชนีกร สง่าศรี มหาลัย นักศึกษา
305 นางสาว รัชนีกร สง่าศรี มหาลัย นักศึกษา
306 นางสาว รัชนีกร สง่าศรี มหาลัย นักศึกษา
307 นางสาว สุธาสินี ศรีโมรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
308 นาย ทวีพร อุสารัมย์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
309 นาย วารินทร์ บุญอุดม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
310 นางสาว ชนกนันท์ ลอยทะเล มหาวิทราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
311 นาง ศุภางค์ นันตา สถาบัยวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
312 นาง อัจฉรีย์ มาลีหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
313 นางสาว ขนิษฐา สีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ
314 นาย โกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ
315 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติ์ดำรงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ
316 นางสาว สุนันทา สมเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
317 นางสาว อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
318 นาง สุมณฑา จีระมะกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ
319 นางสาว พิมพิไล เบ็ญจวรรณ์ นักศึกษา นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
320 นางสาว วรรณนิศา เจรียกรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
321 นางสาว ขนิษฐา ยันไธสง สาธารณสุขชุมชน นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
322 นางสาว ขนิษฐา ยันไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
323 นางสาว อังคณา ทบนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
324 นางสาว น้ำฝน กุมรัมย์ มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
325 นาย ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ รร.นางรองพิทยาคม ครู เยี่ยมชมนิทรรศการ
326 นางสาว กาญจนา ทองผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
327 นาย ไมเคิลคูณ​ คูเปอร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
328 นางสาว กรรณิกา นาคาวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นีกศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
329 นางสาว ลัดดา กะรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
330 นาย จิรายุทธ เรืองเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ นักศึกษา
331 นางสาว ฐิติยา จิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
332 นางสาว มนฑกานต์ ไกรเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
333 นาย สัญชัย สุดชนะ ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึก พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
334 นางสาว ฐิติยา จิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
335 นาย สัญชัย สุดชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึก พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
336 นางสาว อารียา พานอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
337 นางสาว ประกายกานต์ แสนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
338 นางสาว ธัญญา เพิ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
339 นางสาว ณัฐมล คงมี การจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
340 นางสาว สุภาวดี ยีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
341 นาย สินธุ สร้อยเสน สาขาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
342 นาย สินธุ สร้อยเสน สาขาการจัดการ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
343 นางสาว นันทิชา ยาสุขศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
344 นางสาว จุฑารัตน์ ขุนทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
345 นางสาว นาตาลี ไอโค มหาวิทยาลัยราขภีฎบัรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
346 นาย ชาคริส เลิศไธสง มหาวิทยาลัยราชฏัชบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
347 นาย ธนาธิป บุญเขื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
348 นางสาว พนิดา นึกชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
349 นางสาว วิไลลักษณ์ สมีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
350 นางสาว ปิยะดา สวยสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
351 นางสาว กัญญารัตน์ ล้ามกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
352 นางสาว อาภัสรา ใจบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
353 นางสาว นาตาลี ไอโค มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
354 นางสาว ขนิษฐา​ สุ​มะ​โล​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
355 นางสาว ขวัญฤดี พิมพ์กลาง - นักศึกษา
356 นาย อัครเดช เพประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
357 นางสาว กันตนา สินทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
358 นางสาว ณัฐมน แก้วเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
359 นางสาว ดวงฤทัย ไชยโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
360 นางสาว วรรณิกา บัวหอม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
361 นางสาว มัทนี สวยรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
362 นางสาว ศิรินาถ สุวรรณทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
363 นางสาว จิตรกัญญา โสเรรัมย์ - นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
364 นางสาว น้ำฝน นนทวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นศ. เยี่ยมชมนิทรรศการ
365 นาย ธันวา วิเศษนคร นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
366 นางสาว รุ่งรวิน เมืองมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
367 นางสาว สุภาพร ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
368 นางสาว กฤติยา เตียงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
369 นาย เอกชัย กะชิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
370 นางสาว วรนุช ชื่นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
371 นางสาว เบญยดา ระหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
372 นางสาว ศิริกานต์ เดชารัมย์ ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
373 นาย ดวงฤทัย ทิณวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
374 นางสาว ทิยาพร เช่นสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
375 นาย ลัดดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
376 นางสาว สมหญิง วงค์จิตร มหาวิทยาลัย นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
377 นางสาว ลัดดา อ่อนฉลวย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
378 นางสาว ณัฐมล ชารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
379 นางสาว ภาณุมาศ แหล่ป้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
380 นางสาว ศิริวรรณ ปะนามทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
381 นางสาว ภาณุมาศ แหล่ปัอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
382 นางสาว ภาณุมาศ แหล่ป้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
383 นางสาว น้ำฝน นนทวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นศ. พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
384 นางสาว นิพาดา ปุ่นประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
385 นางสาว นางสาวนัฐธริกา ภูหงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
386 นางสาว กฤตติกานต์. มงคลชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
387 นางสาว กฤตติกานต์. มงคลชาติ มหาวิทราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
388 นางสาว สาลินี อินทร์ชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
389 นางสาว กาญจนา ตอรบรัมย์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
390 นางสาว สุภาวรรณ สาลีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
391 นาย ทรงเดช. ชวดรัมย์ ปราชญ์ชาวบเาน เกษตรกร พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
392 นาง อุศิมา. สายทอง ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
393 นางสาว ลลิตา​ กลิ่นแก้ว คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​ สาขา​เกษตร​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
394 นางสาว จุริภรณ์. สายทอง ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
395 นาย ภานัฐ​ เขตกัน ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
396 นางสาว จิดาภา โสรเนตร ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
397 นาย ภาณุพงศ์ จันทกุล ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
398 นางสาว จินดารัตน์ มณีรัตน์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
399 นาง วิยดา ศรีวิชัย ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว เยี่ยมชมนิทรรศการ
400 นางสาว มนทิรา สัชชานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
401 นางสาว วงจันทร์​ พู​ลเพิ่ม​ คณะครุศาสตร์​ อาจารย์​ เยี่ยมชมนิทรรศการ
402 นางสาว กฤษติยา กริดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
403 นางสาว จิตราภา บุตรดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
404 นางสาว ธนิดา แอ้รไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
405 นาย กฤษฎา แสนบัวคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
406 นาย สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
407 นางสาว สุดารัตน์ สุขเสริม ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
408 นางสาว นุสรา ทองแท่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
409 นางสาว ธิดารัตน์ บุญเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
410 นางสาว นุสรา ทองแท่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
411 นางสาว พรสุดา​ ตอรบรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
412 นาง สุพัตรา รักการศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
413 นางสาว มนรดา ฉิมรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
414 นางสาว สกลุทิพย์ ใจภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
415 นาง พิสมัย ประชานันท์ คณะวิทบาการจัดการ 439/131 ถนนจินะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย? 31000 พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
416 นาย ปุณยวีร์ แสงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
417 นาย พีรพัฒน์ ต่างประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
418 นางสาว นิลุบล กุลฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
419 นางสาว ชลดา บุตรลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
420 นาย ณัฐพงษ์ ภูบาลชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
421 นางสาว กัญญาณัฐ ล้อมตะคุ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
422 นางสาว เกศริณทร์ เขียวรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
423 นาย อารียา แสงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
424 นาง พิสมัย ประชานันท์ คณะวิทยาการจัดการ 439/131 ถนนจินะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
425 นาง ณิชชาอร ปาตลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหสารคาม ข้าราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
426 นางสาว อรัญญา มาศรักษา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
427 นาย เรืองเดช กิชัยรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
428 นางสาว สมฤทัย เขือรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
429 นางสาว ศิริพร สงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
430 นางสาว ปิยนันท์ มีประโคย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
431 นาย กิตติศักดิ์ กีดกีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
432 นาย นวพล สมาเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ันักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
433 นางสาว ศรัณรัตน์ รัตนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
434 นางสาว รัตนา ชะรุงรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
435 นางสาว อาทิตยา แย้มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
436 นางสาว สุภารัตน์ แก้วสง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
437 นางสาว วริศรา. ขาวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
438 นางสาว วรกานต์ เที่ยงศิริวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
439 นางสาว วันสิริ ล้อมกลาง มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
440 นางสาว ศุภาพิชญ์ พรมพักร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
441 นางสาว ภาวิณี อภัยจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
442 นางสาว อติพร ศาสนสุพิน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
443 นางสาว นางสาวยลดา เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
444 นาย กิตติศักดิ์ กีดกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
445 นางสาว นภสรณ์ ดำรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
446 นางสาว กานติมา ตองติดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
447 นางสาว น้ำทิพย์ เผนโคกสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
448 นางสาว ณัฐวดี ลอยสนั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
449 นางสาว ธวัรัตน์ พัทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
450 นางสาว โคมแก้ว พิมพ์สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
451 นาย สุุุุนทร ปัญญะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
452 นาย ทิพากร คำสัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
453 นางสาว ดารุณี คล้ายคลึงมี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
454 นางสาว นงลักษณ์ ตอรบรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
455 นางสาว นงลักษณ์ ตอรบรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
456 นาย สุริยา ปะการัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
457 นางสาว สุดารัตน์ สุนาหว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
458 นางสาว ลักษิกา รักษาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
459 นางสาว สุดารัตน์ สุนาหว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
460 นางสาว วิระดา​ พรมนัส มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
461 นางสาว ณัฐชยา ร่มเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
462 นางสาว ปภัสวรรณ เมี้ยนมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
463 นางสาว ทัศน์สุดา สำราญดี มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
464 นางสาว สุพัตรา ประสงค์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
465 นางสาว สายใจ ทันการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
466 นางสาว ปานรวี พุทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
467 นางสาว เบญญาภา อุดมผล มหาวิทราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
468 นาย ณัฐพล แสนเสน่ห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
469 นาง จิรัฐิพร นวนสาย โรงเรียนสาธิต ครู พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
470 นางสาว อรยา พุธเลขา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
471 นางสาว ฐิติยากร จันทร์ศรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
472 นางสาว กนกวรรณ มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
473 นางสาว กัญญารัตน์ มะนาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
474 นางสาว ณิศาภัทร์ ทองศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
475 นางสาว ณัฐกานต์ นาคาธร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
476 นางสาว ธนัชพร สมใจเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
477 นางสาว ภาวินี สกุลอริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
478 นางสาว อินทิรา​ ​มะโนน้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
479 นาย กิตติ​ กาวไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
480 นางสาว พิศมัย กุชโร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
481 นางสาว อังคนา เชิงหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
482 นาย คุณานนต์ วังเส็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
483 นางสาว สิดารัศมิ์ - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
484 นางสาว เพ็ญนภา นันกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
485 นางสาว สิดารัศม์ ไสนะรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
486 นางสาว อังคณา ทบนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
487 นางสาว ไอลดา สังขระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
488 นางสาว สิดารัศมิ์ ไสนะรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
489 นางสาว ธิดารัตน์ ประวรรณรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
490 นางสาว ศศิวิมล. บรรลือทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
491 นางสาว พรทิพย์ ทองจัตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
492 นางสาว สุจิตรา ศรีโนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ นักศึกษา
493 นางสาว สุจิตรา ศรีโนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
494 นางสาว วรรณภา บุญหลัง มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
495 นาย ณฐากรณ์ เทวิจิตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
496 นางสาว พรนภา​ วงมงคุล คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ สาขาเกษตร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
497 นางสาว พรนภา​ วงมงคุล คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ สาขาเกษตร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
498 นางสาว ศุภมา ลอยลม มหาวิราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
499 นางสาว ปรียารัตน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
500 นางสาว ดวงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
501 นางสาว ดวงพร นะเนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
502 นางสาว สุดารัตน์ อิ่มรัมย์ มหาวิทยาลัยราฏภัทบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
503 นางสาว สุดารัตน์ อิ่มรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
504 นางสาว สิรินญา สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
505 นางสาว สิรินญา สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
506 นางสาว ณัฐธิดา ปะรุดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
507 นางสาว ณัฐนรี ปุรารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
508 นางสาว รัตนาพร. อิรัญ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
509 นางสาว จตุพร​ จันทารัมย์ คณะวิทยาการจัดการ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
510 นางสาว จตุพร​ จันทารัมย์ คณะวิทยาการจัดการ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
511 นาย ปรีชา ปาโนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
512 นางสาว วชิราภรณ์ พันธ์สำโรง - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
513 นาย สรธัญ รัตนพนาวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
514 นางสาว สิรยุพา ภักดี นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
515 นางสาว พรพรรณ จะตุเทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
516 นางสาว อัมพวัน ทับประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
517 นางสาว ธนาพร ที่รัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
518 นางสาว ณัฎฐนิช โสภาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
519 นางสาว อำไพพรรณ โพธิ์วิเศษ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
520 นางสาว วรรณวิมล สุมหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
521 นางสาว แพรพลอย พะนัศรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
522 นาย ปฏิภาณ ไกรศร ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
523 นาย ธีรวงศ์ วงสุโท มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
524 นาย สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
525 นางสาว วิไลวรรณ มิถุนาวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
526 นาย กฤษฎา ชัยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
527 นางสาว ภาวินี เวียงศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
528 นางสาว สุกัญญา โพธิ์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
529 นางสาว สินีนาฏ รามฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
530 นางสาว รำพึง ทองอาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
531 นางสาว ธนรรชพร​ นันโช มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ เยี่ยมชมนิทรรศการ
532 นาย อภิสิทธิ์ ผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
533 นางสาว พิยดา กะรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นศ. พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
534 นางสาว มนัสวี ลาสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
535 นางสาว จุรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
536 นางสาว สุจิตรา หงส์พิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
537 นางสาว จีรนุช ผลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
538 นางสาว วาสนา สุขประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
539 นางสาว สุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง - นักเรียน-นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
540 นางสาว ณัฐธิรา ฉิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
541 นางสาว ณัฎฐา ชาวประโคน สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
542 นางสาว ปานิศา จันหา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
543 นางสาว วีรยา​ จง​กระโจม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
544 นางสาว มณทิรา จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
545 นางสาว นาวินี สุตัญตั้งใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พนักงานราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
546 นางสาว หริญรัญชนา พินัยรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศักษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
547 นางสาว ปัทมา จงเกษี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
548 นางสาว สุดารัตน์ ปีนะภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
549 นาย จักรพัทร์ ฝ่ายเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
550 นาย ณัฐ ประสีระเตสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยื อาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
551 นางสาว ศิริพรรณ บุญเชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
552 นางสาว สุธาดา ชัยหมก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
553 นางสาว วาสนา เเก้วไธสง มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
554 นางสาว ปารวี บำรุงธรรม (รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
555 นางสาว ปิยภรณ์ บุญเศษ (รปศ.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
556 นางสาว ศุภรดา เสียงเสนาะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รปศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
557 นาย ทักษิณ​ สิทธิสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
558 นางสาว ชนินาถ สาระปัญญา รปศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
559 นางสาว ชนินาถ สาระปัญญา รปศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
560 นางสาว ชนิภรณ์ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
561 นางสาว ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
562 นางสาว ปิยะนาฎ เอ็นมาก รปศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
563 นางสาว ศนันธร พิชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
564 นาย พิษณุ นามสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
565 นาย พีระพัฒน์ พาชื่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
566 นาย ณัฐพงศ์ นวลเถลิงศักดิ์ - - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
567 นางสาว สุดารัตน์ เขียวอ่อน รปศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
568 นาย กฤษดา​ จันดาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
569 นาย นรินทร์ เจตธำรง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
570 นาย พูนธนะ ศรีสระคู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
571 นางสาว อัจฉริยา ฝ่าพิมาย มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
572 นาย หัสวัฒน์ งอยไธสง รปศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
573 นางสาว นางสาวขวัญ สมยินดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
574 นาย ธนวัฒน์​ เจริญรัมย์ ราชภัทรบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
575 นางสาว ศรัญญา วารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
576 นาย ขรินทร์ทิพย์ ต้นทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
577 นาย จิตกร ราชภัฏ​บุรีรัมย์ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
578 นาง วาสนา แก้วหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
579 นางสาว สุมินทร์ญา ทีทา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
580 นางสาว กาญจนา นครหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
581 นาย สุขุม พุดชอบ กองนโยบายและแผน มรภ.บุรีรัมย์ งานราชการ เยี่ยมชมนิทรรศการ
582 นาย อนล สวนประดิษฐ์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
583 นางสาว ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
584 นางสาว วราภรณ์ ตาลแจ่ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานมหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
585 นางสาว ประสบอร. รินทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
586 นางสาว เบญญาภา เหลือล้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
587 นาย กนกพล เจนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
588 นางสาว สุชานาถ มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
589 นางสาว เก็จมณี พลึกรุ่งโรจน์ เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
590 นางสาว ศุภลักษณ์ จันเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
591 นางสาว ปรินนภา ปัญญา วช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
592 นางสาว พัชวรรณ คูคำ สภาพบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
593 นาย ราเชน อุส่าห์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
594 นางสาว วนัสนันท์ พิศเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
595 นางสาว วนัสนันท์ พิศเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
596 นางสาว สโรชา สุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
597 นาง นริศรา สารีบุตร มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
598 นางสาว วรรณภา พึ่งต้น นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
599 นาย ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
600 นางสาว รัตนกรณ์ ยึนประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
601 นาย ผศ.พงศธร กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์มหาวิทยาลัย พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
602 นางสาว ฉัตรลัดดา เดชาเลิศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รป.ศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
603 นาย สุภาพร บุญครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
604 นางสาว ประภาศิริ ชำนาญดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
605 นางสาว วาสนา ศิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
606 นางสาว ฟ้ารุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
607 นางสาว อรอนงค์ อินเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
608 นาย รณกร ทองนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
609 นางสาว วศินี เพชร​โต​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ เยี่ยมชมนิทรรศการ
610 นางสาว มธุรดา เกษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รป.ศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
611 นางสาว วศิน​ี เพชร​โต​ (รปศ)​คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์ ​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
612 นางสาว เกศมณี พิมพ์งาม รป.ศ. คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบึรีรัมย์ นักศึกษา
613 นางสาว กันตนา หนุนโชค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
614 นางสาว มธุรดา เกษร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รป.ศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
615 นางสาว สุธาวัลย์​ รัฐประศาสนศาสตร์​ คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
616 นางสาว สุวณีย์ แลเพลิน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
617 นางสาว ศุภวัทน์ ใสยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
618 นางสาว เกศมณี พิมพ์งาม รป.ศ. คณะมนุยศาสตร์และสีงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
619 นางสาว สุธาวัลย์​ รัฐประศาสนศาสตร์​ คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
620 นางสาว กันตนา หนุนโชค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
621 นาย ณัฐพล เกิดโชค (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
622 นางสาว สุภารัตน์ สำรวมจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
623 นางสาว ศศิภา ปะรุดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
624 นางสาว อรปรีญา พะนิรัมย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
625 นาย ภาคินทร์ วรรโน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
626 นาย สิทธินนท์ เเก่นรัมย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
627 นาย จักรพันธ์ บุญทัน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
628 นางสาว อัจฉริยากรณ์ ศรีคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
629 นางสาว ไอรดา กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
630 นางสาว ดารุณี เย็นจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
631 นางสาว จินตนา พิมพาเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
632 นางสาว มัชฌิมา คะเรรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
633 นางสาว ชนัญชิดา โทนสูงเนิน - นักศึกษา
634 นางสาว ณัฐณิชา จันทรวรวงศ์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
635 นางสาว สุคนธิดา พิมพ์พิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
636 นาย พงศิริ พิลาวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
637 นางสาว ชนัญชิดา โทนสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
638 นาย ณัฐวุฒิ สุขสมจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
639 นาย พงษ์พัฒน์ สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
640 นางสาว นางสาวศิริพร เจียมรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
641 นางสาว อารยา บูระพา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
642 นางสาว เยาวภัทร สิงขรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
643 นางสาว ธิดารัตน์ เผือกมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
644 นางสาว ศุภรัตน์ สบายจิตร คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
645 นางสาว ณัฐสินี จันทร์ภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
646 นางสาว วชิรา จิรพันธ์พิเชษฐ์ นักศึกษา นักศึกษา
647 นางสาว สิริรัตน์ ศิริมา บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
648 นางสาว สุทธิดา คิดรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
649 นางสาว สุทธิดา คิดรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
650 นางสาว พิชญ์สินี ชูวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รปศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
651 นาย ปัญญา เศษมาตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ -
652 นางสาว รัศมี สายบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
653 นางสาว เบญญา เกล้าพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
654 นางสาว ฉัตรวิมล พอกประโคน ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
655 นางสาว มรกต สร้อยแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
656 นางสาว ณกัญญา ดวงสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
657 นางสาว ณัฐริกา ปัดถามัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
658 นางสาว ณกัญญา ดวงสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
659 นางสาว น้ำฝน พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
660 นางสาว ยุวดี พราหมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
661 นางสาว มีนตรา หาญเชี่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
662 นางสาว วิมลศิริ จันดี ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
663 นาย ธีรวรรณ เมืองจันทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
664 นางสาว สุวรรณา ชะงอรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
665 นางสาว กุลธิดา บุญมานัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
666 นางสาว ชนิดา วงษ์แสงประทีป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
667 นางสาว สุธิชา สีแพน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
668 นางสาว อริสรา สืบสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
669 นางสาว อาทิติยา อินตา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
670 นางสาว อรวรรณ บุญอาจ เศรษฐศาสตร์การเมือง นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
671 นาย โชตินันท์ มะโนรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
672 นางสาว ชมพูนุท เจนถูกใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
673 นางสาว จิรดา เกือรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
674 นางสาว ภัทราวดี จันทร์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
675 นาย อนุภาพ เขื่อนพงศ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครอง นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
676 นางสาว ขนิษฐา โสนาคา เศรษฐศาสตร์การเมือง นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
677 นางสาว พรรณนิดา ดีรบรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
678 นางสาว อินทิรา. โมราสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
679 นาย ชานนท์ โภคทรัพย์ - - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
680 นางสาว พุธติมา วรรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
681 นางสาว รุ่งนภา คะเชนเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
682 นางสาว จิตกัญญา หลอมนาค มหาลัยราชภัฏ​บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
683 นางสาว วันดี โคมารัมย์ วิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
684 นางสาว สมฤทัย สาระคร มหาวทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
685 นางสาว อรุณวสี อวยชัยพร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
686 นางสาว บุษกร เนื่องแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
687 นางสาว เขมินทรา​ สม​ฤทธิ์​ คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
688 นางสาว ฉัตรขวัญ รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
689 นางสาว เขมินทรา​ ​สม​ฤทธิ์​ คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
690 นาย วรวิสุุุุทธิ์ ฉายวิไชย โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
691 นางสาว ศิริวิมล กรึกกระโทก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
692 นาย สมชาย ม่วงอ่อน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
693 นางสาว อารียา บัวบาล โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
694 นางสาว สุพัตรา ยุบรัมย์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
695 นาย อนุวัฒน์ สียางนอก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
696 นางสาว ทิพยรัตน์ พึ่งจันดุม โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
697 นางสาว เพ็ญนภา นะราชรัมย์ ไม่มี นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
698 นางสาว คชาภรณ์ หอมดอกพุธ โรงเรียนสิรินธร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
699 นางสาว ปาริฉัตร ศรีผุย ประชาชนทั่วไป นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
700 นาย ฉัตรตะวัน ปรากฎชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
701 นาย อนุวัฒน์ สียางนอก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
702 นางสาว ขวัญจิรา วงษา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
703 นางสาว มะลิ สโรบล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
704 นาย วรวิสุทธิ์ ฉายวิไชย โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
705 นางสาว อินทิรา พรมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
706 นางสาว พรโสภา พงษ์นาคินทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
707 นางสาว อรวรรณ อิ่มรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
708 นางสาว ฐิติชญา มีพร รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
709 นางสาว อรัญญา อยู่ตรง มหาวิทยาลัยราชฎับุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
710 นางสาว พรชิตา สุมหิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
711 นางสาว เพ็ญนภา นะราชรัมย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
712 นางสาว วัชรีญา บุญเจียม มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
713 นางสาว จิตกัญญา หลอมนาค สาขาคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
714 นางสาว กัลยาพร คดเขียนเศษ - นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
715 นาย ธีรเดช สาริโก (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
716 นาย เรืองอรุณ ใจกล้า มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
717 นางสาว ดวงใจ โจนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
718 นางสาว พิชญธิดา อุ่นภูษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
719 นางสาว พฤกษชาติ พรหมเขียว บุรีรัมย์เขต1 นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
720 นาย ภาณุพงษ์ บรรทุมพร บ. ร นักศึกษา
721 นางสาว ศุภาพิชญ์ สะอาดประโคน บุรีรัมย์เขต1 นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
722 นาย ณัฐพนธ์ สงกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
723 นาย ศุภชัย เข็มประโคน (รปศ.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
724 นางสาว ขนิษฐา สมประโคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
725 นางสาว นิศาชล ทรงราษี คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
726 นางสาว บุษราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
727 นางสาว มณีรัตน์ นพเก้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
728 นางสาว จิรัขญา ฉิมมา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
729 นางสาว ชลธิชา เที่ยงหนู คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
730 นางสาว ปนัดดา ใยบัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
731 นางสาว สุทัศน์ดา นพเก้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
732 นาย วริทธิ์ ทรัพย์เวชการกิจ กองนโยบายและแผน พนักงานราชการ เยี่ยมชมนิทรรศการ
733 นางสาว กิตติยาพร ศรีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
734 นางสาว อรอุมา ทุตา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
735 นางสาว พิมพกาณ์ ชะฎาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
736 นางสาว อรยา สันทาลุนัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
737 นาย ศักรินทร์ คำปล้อง โรงเรียนลำปลายมาศ บุคคลทั่วไป พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
738 นาย นันทวัฒน์ วาปีโม สาขาเกษตรศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
739 นางสาว สุภัชชา เทียนวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
740 นางสาว เจนจิรา คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
741 นางสาว ศุภิสรา นาคีสังข์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
742 นาย พงศธร โสนาพูน คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นีกศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
743 นางสาว รติมา โลนะจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
744 นางสาว ปาณิสรา วิถุนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
745 นางสาว ชลิญญา โพธิ์นาแค คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
746 นางสาว ปิยพร เสรักษา คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
747 นางสาว ปนิดา อุบลเผื่อน คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
748 นางสาว กมัยธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
749 นางสาว นิตยาพร เดชสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
750 นางสาว ระวีวรรณ เปลี่ยนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
751 นางสาว สุพรรณิการ์ ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
752 นางสาว วารุณี นาคศรี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
753 นาย คมชาญ ปูนกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
754 นางสาว เสาวลักษณ์ แหวนทอง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
755 นางสาว อารียา พรมภักดี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
756 นางสาว ลลิตา กล้ารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
757 นางสาว ญานาทอน กุลประโคน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
758 นางสาว นางสาวพนิตา สุริยงคต คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
759 นางสาว เจิมขวัญ ดุจจานุทัศน์ คณะวิทย์ฯมรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
760 นางสาว ธิดารัตน์ กองมณี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
761 นางสาว สุกัญญา ดำหนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
762 นางสาว ฐิตาพร คะรารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
763 นางสาว สุนิตา พรามนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
764 นางสาว จินดารัตน์ สีทานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
765 นางสาว อินทิรา สละตอ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
766 นาย รัตติพงษ์ ทองครำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
767 นางสาว ณัชวดี ทองลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
768 นางสาว สุภาพร ลีลาน้อย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
769 นางสาว บุณฑริกา เชษรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
770 นางสาว สุณีย์ แหลมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
771 นางสาว นุชลิน จำปาห้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
772 นาย ชินกฤต บุษรากุล รป.ศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
773 นางสาว วรัชชยา สุวรรณประทีป (รปศ.) มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
774 นางสาว สุพัตรา ทานะมัย รปศ.มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
775 นางสาว ภูสุดา วงศ์จำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
776 นางสาว จุฑามาศ อำมะ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
777 นางสาว พักตร์ระวี ศรีพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
778 นางสาว ปิยวรรณ แก้วประโคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
779 นางสาว สุนิสา คงทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
780 นางสาว สกุณา โสดาปัดชา รปศ.มรภ บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
781 นางสาว สุกัญญา ทิศทะษะ (รป.ศ.)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
782 นางสาว พิมพกานต์ สุขสำราญ (รปศ.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มรภ.บุรีรัมย์) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
783 นางสาว อรอนงค์ คำภีระ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
784 นางสาว อารียา แพทย์เมืองจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
785 นางสาว สุวิชุดา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
786 นางสาว ชลัน​ธร​ สิก​รัมย์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
787 นางสาว ปนัดดา สุโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
788 นางสาว พรพิมล วงละคร คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
789 นางสาว เจนจิรา สังข์เงิน คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
790 นางสาว มณีรัตน์ สุบินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
791 นางสาว ภัทรานิษฐ์ จันทะบัณฑิต รปศ. มรภ บุรีรัมย์ นักศึกษา
792 นางสาว ปณิตา ชูจอหอ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
793 นางสาว เสาวลี ขวัญเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
794 นางสาว สุกัญญา จันทราช คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
795 นางสาว ภัทรานิษฐ์ จันทะบัณฑิต รปศ. มรภ บุรีรัมย์ นักศึกษา
796 นาย ภควัต เกิดดี รปศ. มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
797 นางสาว นุชลิน จำปาห้อย คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
798 นางสาว อารดา เฉลิมรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
799 นางสาว ดวงพร ตามสีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์​ มรภ.บร. นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
800 นาย สิทธิ​นนท์ ยืนศรี คณะวิทยาศาสตร์ ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
801 นาย นพรุจ อินทร์นาง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
802 นางสาว เกวลิน สมานมิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
803 นางสาว นางสาวปราถนา บุญชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
804 นางสาว พรนิภา ดงเรียงราช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
805 นางสาว ศุภลักษณ์ อะริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
806 นางสาว นิภารัตน์ เหมือนมี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
807 นางสาว ชุติภา เลื่อนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
808 นางสาว กมลชนก ลาสองชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
809 นางสาว กุลนัฐ หล้าล้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มรถ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
810 นางสาว เดือนนภา บุญท่วม คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
811 นางสาว ชนิสา มะลิหวล คณะวิทยาศาตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
812 นางสาว รัตนาวดี ยินดีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
813 นาย ศรศักดิ์สิทธิ์ ไตรศร คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
814 นางสาว วิลาสินี ศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
815 นางสาว อัยย์ญาดา สุภาวหา คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
816 นางสาว สุพัตรา ชะเนินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
817 นางสาว จันทิมา หมื่นน้อย คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.ภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
818 นางสาว อรอนงค์ คำภีระ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
819 นาย อภิสิทธิ์ อักษร (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
820 นางสาว ศิริญากรณ์ สร้อยสีหา คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
821 นางสาว สายธาร คำสะมัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
822 นางสาว ลักษณา ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา
823 นางสาว ชนิสา มะลิหวล คณะวิทยาศาตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
824 นางสาว ลักษณา ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
825 นางสาว สุมาลี ระดารงค์ รปศ.มรภ กำลังศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
826 นางสาว กัญญาลักษณ์ ตาแสง (รปศ)มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
827 นางสาว วัลยา ปัสสาพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
828 นาย วรวุฒิ สีลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
829 นาย จิรัชญา ฉิมมา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ.
830 นางสาว ดารารัตน์ บุญเพียร มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
831 นางสาว ปภาวี พวงพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
832 นาย จิรัชญา ฉิมมา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นศ. พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
833 นางสาว ชลธิชา ระดมงาม มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
834 นาย คมกฤษ ม่วงมงคล ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
835 นาย คมกฤษ ม่วงมงคล ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
836 นาย ศิววงศ์ พึ่งจันดุม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
837 นางสาว สาวิตรี รอดนางรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
838 นาย อภิวัฒน์ ทองประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
839 นางสาว ฐิติพร สุขประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
840 นางสาว รุ่งอรุณ. จูงสุข รปศ. คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏยุรีรัมย์ นักศึกษา
841 นางสาว ณัฐชา รักกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
842 นางสาว ชล​ธ​ิ​ชา​ บุญ​เพิ่ม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
843 นางสาว ศุภลักษณ์ เนตรประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
844 นางสาว ศุภลักษณ์ เนตรประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
845 นางสาว รสิกา สาวงค์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
846 นางสาว ปุณยาพร วะโรรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
847 นาย ภานุพงศ์ สิงห์รัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
848 นาย คณิภัค​ สุ​ตะ​โท​ รปศ. คณมนุษศาสตร์​ฯ มรภ.บร. นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
849 นางสาว ชมพัชร์ คำยอด รปศ. มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
850 นางสาว พิมพ์ชนก ชาญณรงค์ รปศ. มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
851 นาย ศิรวิทย์ ชำนาญเนาว์ รปศ. คณะมนุษย์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
852 นาย ทศวรรษ เพียพยัคฆ์ รปศ.มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
853 นางสาว สุภาพร รสหอม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
854 นาย สรรัก ดวงศรี (รปศ) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรถ.บร นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
855 นางสาว ณัฐญาพร บุญมาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
856 นางสาว ขวัญภิรมย์ บัวชุม รปศ. คณะมนุษยศาสตร์ มรถ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
857 นางสาว ธนันธร​ พวงไธสง รปศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบัีรัมย์ กำลังศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
858 นางสาว ปณิดา บัณฑิตย์ ( รปศ) คณะมนุษย์ศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
859 นางสาว สุกัญญา ฝางนอก มหาลัย นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
860 นางสาว วนัชพร โคตรเสนา (รปศ.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
861 นางสาว อรวรรณ แย้มประโคน (รปศ.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
862 นางสาว รัชณาภรณ์ เจียวรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
863 นาย ชวกิจ ศรีเพ็ชรกล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
864 นาย ภูริต บำรุงธรรม 529/138 นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
865 นางสาว มณฐิตา นามแก้ว คณะวิทยาศาตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
866 นาย สหรัฐ ช้างเผือก - -
867 นางสาว ปัญญารัตน์ ไพรชัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
868 นางสาว ปัญญารัตน์ ไพรชัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
869 นางสาว วรรณภา พึ่งต้น มหาวิราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
870 นางสาว สิรยุพา ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
871 นางสาว สิรยุพา ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
872 นางสาว ปิยพร สมตา คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
873 นาย ชัยอนันต์ พิมพ์จันทร์ (รปศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
874 นาย ณัฐวุฒิ บุญสันทรีย์ บัญชาการรักษาดินแดน นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
875 นาย หัสดิน เงางาม ฟาร์มหมูหนองเต่า,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 31000 นักศึกษาาาา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
876 นางสาว พรสุดา กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
877 นางสาว ดาราวรรณ อนันตสุข มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
878 นางสาว กิตติพร วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
879 นาย สิรวิศ ฤทธิแก้ว มรภ. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
880 นางสาว อรพรรณ วงษ์งอ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
881 นางสาว นภัสสภรณ์ กล่อมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
882 นางสาว ลัดดาวรรณ​ ราชสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
883 นางสาว ปะริตตา พิมพ์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
884 นางสาว อรอุษา เหลี่ยมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
885 นางสาว นลินนิภา แข็งฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
886 นางสาว คนึงนิจ ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
887 นางสาว ชาลิณี ดอนศรีมัน รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
888 นางสาว ศศินา คำพิมาย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
889 นางสาว วรัญญา ตรงสูญดี คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
890 นางสาว เบญจพร ยืนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
891 นางสาว ลัดดาวรรณ ราชสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
892 นาย สุริยา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
893 นางสาว ปิยวรรณ สมตา รปศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
894 นางสาว ปิยพร สมตา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
895 นางสาว ศิวลักษณ์ ปลายไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
896 นางสาว ธิติมา ชิณภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
897 นางสาว รัชนีกร สมคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
898 นางสาว ศสินา พรมวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(รปศ) กำลังศึกษาปริญญาตรี พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
899 นางสาว ปวีณา บองเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึก พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
900 นางสาว พิชญ์สินี ชูวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รปศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
901 นางสาว รุ่งนภา ศุภธีรประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
902 นางสาว ฐิติรัตน์ ชินบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
903 นางสาว นิตยา เผือกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
904 นางสาว นิตยา เผือกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
905 นางสาว ชัญญา โชตินัทธวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
906 นางสาว อินทุอร จันทร์โสม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
907 นาย ธีรวัฒน์ ลมุดกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(รปศ.) กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
908 นางสาว อาทิตยา ทามี มรภ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
909 นางสาว วิภาดา ชัยปลัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
910 นางสาว กนกพร หวังสุขกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
911 นางสาว สกุลทิพย์ พิมเสนา สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ นักศึกษา
912 นางสาว ภัทราภรณ์ ศิริเวช คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
913 นางสาว สกุลทิพย์ พิมเสนา สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
914 นางสาว อารียา แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
915 นาย ศุภณัฐ โชคโอฬาร (รปศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
916 นางสาว นัดดา สุโท มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
917 นางสาว ยลดา โชคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์์ นักศึกษา
918 นางสาว สกุลทิพย์ พิมเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
919 นางสาว นลินี ปัดสาศักดิ์ (รปศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
920 นางสาว ศิรินญา สุขเจริญ รปศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
921 นางสาว สุดารัตน์ รูปจะโป๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
922 นางสาว เก็จมณี พลึกรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
923 นางสาว วันวิสา นครศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
924 นางสาว สุภาวดี แก้วพันธ์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
925 นาย สมจินต์ แสร์สินธุ์ (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
926 นางสาว สุพัตรา กำรัมย์ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ครู พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
927 นางสาว พรทิพย์ วังสันต์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
928 นางสาว จินดารัตน์ ทรัพย์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
929 นางสาว จันทมณี ล้อประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
930 นางสาว พรทิพย์ วังสันต์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
931 นางสาว ญาณิศา แก้วสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
932 นางสาว สุนิตรา บัตรประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
933 นางสาว พูนสุข นงประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
934 นางสาว อารยา มะลิแย้ม สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
935 นางสาว ฉัตรลดา นะวะนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
936 นางสาว ศศิวิมล บรรลือทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
937 นางสาว วันวิสา นครศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
938 นางสาว นภัสสร ท่าราชทัย (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
939 นางสาว นิชิตา ชาวนา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
940 นางสาว ภัทราวดี สุรินทร์ การพัฒนาสังคม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
941 นางสาว ภัทราวดี สุรินทร์ การพัฒนาสังคม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
942 นาย เกียรติศักดิ์ ตันติพลาผล มหาวิทยาลัยราชฎัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
943 นางสาว ปรางฉาย สนทนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
944 นางสาว จุฑามาศ ชาญกระโทก มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
945 นางสาว พรชิตา พรหมวิจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
946 นาย ถนอม นิลพาทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
947 นาย มลนิกา สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
948 นาย ณัฐกร แซ่เล้า มหาวิทลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
949 นางสาว มลนิกา สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
950 นางสาว ศกลวรรณ บุญจูง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึก พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
951 นางสาว ศิริลักษณ์ สิทธิ์เทียมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
952 นาง กิติสา วงศ์คำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
953 นางสาว อรอุษา เหลี่ยมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
954 นางสาว ศิริลักษณ์ สิทธิ์เทียมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
955 นางสาว กัญญาณัฐ ปันรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
956 นางสาว สุกัญญา ทรงทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
957 นาย ีรัตน รัตนวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
958 นางสาว สุวรรณา ธิราชรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
959 นางสาว พิกุล ลิไธสง มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
960 นาง ณัฐยา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
961 นางสาว จริยา มาลี บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
962 นางสาว ณัฐยา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
963 นางสาว ณัฐยา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
964 นางสาว กิ่งกาญจน์ สระบัว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
965 นางสาว จิราพรรณ นิคงรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
966 นางสาว ครองขวัญ ชื่นชมยิ่ง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
967 นางสาว ศศิวิมล ยางเครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
968 นางสาว นางสาวปนัดดา ช้างปลูก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
969 นางสาว อารีรัตน์ ภักดีนรินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
970 นางสาว อารีรัตน์ ภักดีนรินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
971 นางสาว อทิพร พิมอักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำลังศึกษา ปี 1 พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
972 นางสาว อโนชา คำหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
973 นางสาว อทิพร พิมอักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำลังศึกษา ปี 1 พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
974 นาย ลิขิต วังตะพัน คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
975 นางสาว อทิพร พิมอักษร มหาวิราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
976 นาย อัครพนธ์ ปาติตัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
977 นางสาว ณัฏฐธิดา เทวอนรัมย์ - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
978 นาย อธิรัฐ นักเป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
979 นางสาว ฟ้ารุ่ง สุทธสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
980 นางสาว อรญา สุนารินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
981 นางสาว ฟ้ารุ่ง สุทธสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
982 นางสาว พันธุ์ชิตา ชาลีกุล - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
983 นางสาว จุฑารัตน์ สาลี ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
984 นาย สุมนัสชัย สมานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
985 นางสาว ฟ้ารุ่ง สุทธสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
986 นางสาว ภัทรวดี เข็มดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
987 นางสาว ณัฐฐินันท์ นาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
988 นางสาว ลีลาวดี บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
989 นาย สุชา ฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
990 นางสาว ธีรรัตน์ สอนน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
991 นางสาว พรรณิภา ธรรมดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
992 นางสาว ชิดชนก เจริญผล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
993 นางสาว ศิริพร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
994 นางสาว พัชราภรณ์ นะรินรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
995 นางสาว สโรชา ปุราะสะกัง มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
996 นาย ภัทรพงศ์ ทวีสุข มหวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
997 นางสาว วานิภา จินดาอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
998 นางสาว สุกัญญา ดีมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
999 นางสาว ศิริฉัตร สายสิญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1000 นางสาว วรรัตน์ เทียนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1001 นางสาว จินตนา ไชยศรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1002 นางสาว สุปัญญา กุลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1003 นางสาว ณัฐฐินันท์ วัชระวรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1004 นางสาว นริศรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1005 นางสาว ธิภาภรณ์ ยาตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1006 นางสาว เยาวดี สมานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1007 นางสาว นางสาวน้ำทิพย์ กุลรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1008 นางสาว สุนิสา มารมย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1009 นางสาว สุนิสา มารมย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1010 นางสาว กาญจนา นครหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1011 นางสาว ศศิธร ฤทธิ์รัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1012 นาย สมชาย หนาซุย (รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1013 นางสาว วนิดา รักพร้า มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1014 นางสาว นารีรัตน์ สบายดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1015 นางสาว ชฎาทิพย์ ฉ่องงูเหลือม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1016 นางสาว ประภาพร สีโนรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1017 นางสาว จิราพร คล้ายคลึง​มี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1018 นางสาว อภิรดี เสายอด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1019 นางสาว พิมลพรรณ กลิ่นสุคนธ์ รปศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1020 นางสาว ปะริตตา พิมพ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1021 นางสาว ภัทรธิดา ด้วงกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1022 นางสาว เกวลิน ตองติดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1023 นางสาว พัชรียา ลามั่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1024 นางสาว พัชรียา ลามั่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1025 นางสาว สุนิสา เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1026 นางสาว ภาชินี ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1027 นางสาว ภาชินี ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1028 นางสาว บุษผา เรียนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1029 นางสาว บุษผา เรียนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1030 นางสาว สมฤดี บุญตามทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1031 นางสาว สมฤดี บุญตามทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1032 นางสาว สุนทราพร ศรีวงค์ - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1033 นางสาว สมฤดี บุญตามทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1034 นางสาว พัขรินทร์ โนไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1035 นางสาว สุกัญญารัตน์​ เสริมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ (รปศ)​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1036 นางสาว คนึงนิจ ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1037 นางสาว สุกัญญารัตน์​ เสริมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ (รปศ)​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1038 นางสาว อุมาภรณ์ ประสงค์สุข - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1039 นางสาว ศุภัชญา ชอบรัมย์ มหาวิทราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1040 นาง นิธิดา นามวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1041 นางสาว ศิริลักษณ์ เถาะงานเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1042 นาย โกวิท วัชรินทรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1043 นางสาว นิธิดา นามวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1044 นางสาว อารียา วิลาศ รปศ.คณะมนุษยศาสตร.มรภ.บุรีรัมย์ กำลังศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1045 นางสาว พัชรีพร ตุนาหงัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1046 นาย ธนกฤต ภัณฑประทีป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1047 นางสาว เบญจมาศ นามขันต์ รปศ.คณะมนุษยศาสตร.มรภ.บุรีรัมย์ กำลังศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1048 นางสาว เกษมณี สีเขียว รปศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1049 นางสาว ปิยะนุช คณราช (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1050 นางสาว ปิยะนุช คณราช (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1051 นางสาว จุฑามณี ศรีเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1052 นางสาว พัชรี จันตะเฆ่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รปศ.) นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1053 นางสาว จิราพร ตรวจมรรคา (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1054 นาย เกียรติศักดิ์ สีมา รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา
1055 นาย ปัญญา เศษมาตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1056 นางสาว นิภาพร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1057 นาย เอกชัย​ คำใหล รปศ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1058 นางสาว จิราพร ตรวจมรรคา (รปศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1059 นาย เอกชัย​ คำใหล รปศ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1060 นาย ภูมิชัย กล่ำนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัย์(รป.ศ.) นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1061 นางสาว ชุติมา สะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1062 นางสาว นิภาพร สีสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1063 นาย พงษ์ศิริ นันธิษา รปศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1064 นางสาว กาญจนาวดี เคหาห้วย รปศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1065 นางสาว นิธิดา นามวค์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1066 นาย ธีรเดช ไชยเยชน์ ( รปศ. ) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1067 นาย ฐิติกร ถนอมบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1068 นางสาว ชลธิชา แก้วธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1069 นางสาว กาญจนา ชัดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1070 นางสาว ชลธิชา แก้วธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1071 นาย ภูมินทร์ แพงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1072 นางสาว ชลธิชา​ ​จีน​เกา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1073 นาย เรวัตร​ ทองประดับ รป.ศ. นักศึกษา​
1074 นางสาว นัฐชา​ คดรัมย์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1075 นาย เจษฎา มีแก้ว รปศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1076 นางสาว สุธิตา สุพันธ์ รปศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1077 นางสาว สุจิตรา นามวงทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1078 นางสาว ภริตา ทับประโคน รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1079 นาย จักรินทร์ หล่่่่่าหนูเหม่า รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1080 นางสาว ญาสุมินทร์ พลแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษา
1081 นาย ภัทรพล ทศมาศ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1082 นางสาว กาญจนา ลีลาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1083 นางสาว ศุภิสรา สีหมอก รปศ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1084 นางสาว สิริลักษณ์ ลีนาลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1085 นาย จักริน นวลพริ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1086 นางสาว กรรณิการ์ เกิดทวีพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1087 นางสาว กรรณิการ์ เกิดทวีพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1088 นางสาว สุขกมล แก้วธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1089 นางสาว อภิญญา ฉ่ำโสฬส มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1090 นาง กัลยารัตน์ วิเศษสัตย์ โรงเรียนสาธิต ครู พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1091 นางสาว สุภาวดี อ่วมกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1092 นางสาว กุลนัฐ นุชาญรัมย์- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1093 นางสาว พรนภา​ วงมงคุล สาขา​เกษตร​ศาสตร์​ คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1094 นางสาว กุลธิดา ธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1095 นางสาว ชลธิชา แก้วธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1096 นางสาว จิราวรรณ บุญหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1097 นางสาว สุชัญญ พยัคกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1098 นางสาว ณัฐวิภา คงเจริญ สัตวศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1099 นางสาว พิมพ์นิภา ฤทธิรณ สาขาสัตวศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1100 นาย นิรันดร์ ฟับประโคน สัตวศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1101 นางสาว สุธินันท์ ชนะสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1102 นางสาว รัตนา ก้อนรัมย์ สัตวศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1103 นางสาว สุชัญญา พยัคกุล มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1104 นางสาว อัจฉรา โสวาที ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1105 นางสาว พริ้มเพรา อ่อนตา ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1106 นางสาว นพรัตน์ โสรเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1107 นางสาว วนิดา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1108 นาย อาทิตย์ เวียงคำ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1109 นาย อดิศร สุธรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1110 นางสาว นิศาชล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1111 นาย กฤษฎา​กร​ ชุม​สนาม​ เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1112 นาย นายภูริทรรศน์ แสนศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1113 นางสาว วรรณภา กวัติภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1114 นาย วรเศรษฐ์ ชอบธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1115 นาย ณัฐพงศ์ ดินดำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1116 นางสาว กรรณิการ์ กลั่นประโคน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียน พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1117 นางสาว เจนจิรา ตรวจมรรคา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1118 นาย นายธนานนท์ จงเพียร เทคโนอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1119 นาย อุปกรณ์ ยืนยิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1120 นาย จักรพรรณ กระจ่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1121 นาย ศรันยู จั่นบ้านโขด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1122 นาย ปวรุฒม์ ผลทาเลิศ เทคโนอุต นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1123 นาย จักรพันธุ์ คชศิลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1124 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1125 นาย นายธนานท์ จงเพียร เทคโนอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1126 นาย ศุภกร บุญโก่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1127 นาย สรายุทธ ดาทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1128 นาย กันตชาติ ชุมกลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1129 นาย เกียงศักดิ์ บาลศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1130 นางสาว เจนจิรา ตรวจมรรคา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1131 นางสาว ศิรินญา สุขแสวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1132 นาย กันตชาติ ชุมกลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1133 นาย ชนาวีร์ สมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1134 นางสาว สุนีรัตน์ ลาวเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1135 นางสาว ทักษิกา มณีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1136 นางสาว ทักษิกา มณีวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1137 นาย สุรเชษฐ์ เกษรชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1138 นางสาว ธาราทิพย์ เอกพิมพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1139 นาย วุฒิธินันท์ จันทร์หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1140 นางสาว ปภัสสร เติมภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1141 นางสาว ทิพย์วรา วาปีทะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1142 นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์สิทธิ์ภูตะวัน - นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1143 นางสาว บุณฑริก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1144 นาย จิรพันธ์ ดอกพุด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1145 นาย ไวธยา เมียดเตียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1146 นาย กัญญาณัฐ มีพวงผล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1147 นาย พงศธร ลินไธสง 5 หมู่ 11 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1148 นางสาว นงเยาว์ โพธิ์ล้อม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1149 นางสาว วนิดา เชาวนกุล สาขาเศรษฐศาสตร์​คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1150 นางสาว นฤมล ถือชัย สาขาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ. มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1151 นางสาว นัดตชา เงางาม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1152 นางสาว ประภาพร วารารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1153 นาย นิธิพัชญ์ เทินสะเกษ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1154 นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1155 นาง วรีพร จ่าภา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1156 นางสาว สุพัตรา น้อยบาท คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1157 นางสาว ชนิภรณ์ แสงสี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1158 นางสาว สุภาพร ศรีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1159 นางสาว ชญาดา รังศิริ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1160 นางสาว ปิยวรรณ เจียมรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1161 นาย รัฐพล วงษ์จุ้ย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาปี1 พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1162 นางสาว ภาณินี ศรีทนต์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1163 นางสาว สุนิตตา คำพิรัง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1164 นางสาว สุจิตรา บินดิโตวา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1165 นางสาว ณัฐธิดา หวังกวดกลาง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1166 นางสาว สุภาพร เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1167 นางสาว สายธาร จันทร์มาลย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1168 นางสาว ปภาภัทร เทศแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1169 นางสาว ธัฐนวรรณ รัฐธทานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1170 นางสาว วชิราภรณ์ ชื่นจิต คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1171 นางสาว เกษศิรินทร์ เกตุชาญสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1172 นางสาว จุฑาทิพย์ เกตตากแดด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1173 นางสาว ฐิติมา พูลวันดี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1174 นางสาว โชติรส เทพจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1175 นางสาว วิไลพร บุญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1176 นางสาว วิมลวรรณ น้อยพลี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1177 นางสาว ลำดวน บุตรงาม คณะ วิทยาศาสตร์ เป็นนักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1178 นางสาว ภาวินี ผู้พัฒน์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา
1179 นาย สราวุฒิ เขจรดวง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1180 นางสาว วารุณี แซ่อึง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1181 นางสาว พรชิตา พันธ์พงษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1182 นางสาว อาทิตยา อุตมูล การท่องเที่ยวและการโรงเเรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1183 นางสาว อริศรา ปานเพ็ชร สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1184 นางสาว พิมพ์ชนก ด้วงสังข์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1185 นางสาว เบญจวรรณ อุนานุยา การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1186 นางสาว สุภาภรณ์ ดูยอดรัมย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1187 นางสาว อริสา จินดาศรี สาขาการท่องเทและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1188 นางสาว ศิรโสภา ยืนยาว การท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1189 นางสาว ขวัญจิรา อาวรณ์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1190 นางสาว สุธิษา เที่ยงธรรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1191 นางสาว ภัทรวิภา มีโชค สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1192 นาย ภูวดล ขำจิตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1193 นางสาว สุภาภรณ์ ดูยอดรัมย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1194 นางสาว กรณ์นิภา แฮะประโคน สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1195 นางสาว ชไมพร​ นา​นวน​ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1196 นางสาว อรุณทิพย์ พากเพียร สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1197 นางสาว ปิยนุช พิศเพ็ง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1198 นางสาว ปรารถนา ซื่อจริง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1199 นางสาว ปุณยวีร์ ใจใส การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1200 นางสาว นภัสสร สายแก้ว สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1201 นางสาว อริสา จินดาศรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1202 นาย อิศรา ราวพิมาย สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1203 นางสาว เบญจวรรณ อุนานุยา การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1204 นางสาว ปนัดดา มอญรัมย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1205 นางสาว ชลธิชา ภาสดา สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1206 นางสาว สุธิดา พูนยิ่งยง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1207 นางสาว กุลธิดา เดียรประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1208 นางสาว สุณิสา การุณ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยสการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1209 นางสาว ประกายทิพย์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1210 นางสาว นิลุบล สุดเหมาะ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1211 นางสาว กุลธิดา การัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1212 นางสาว สุดารัตน์ ยั่วยวนดี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1213 นางสาว กาญจนา ก่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1214 นางสาว จุรีภรณ์ บุญปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1215 นาย อภิชาญ ถินสูงเนิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1216 นางสาว สุณิสา การุณ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1217 นางสาว นันทิกานต์ จันทร์อินทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1218 นางสาว สุจิตรา ชึรัมย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1219 นาย อชรายุ บุญยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1220 นางสาว บุผา ภางาม การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1221 นางสาว มุกดา ผลเจริญ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1222 นาย 1310300221962 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1223 นางสาว นันทิกานต์ จันทร์อินทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1224 นางสาว ประกายทิพย์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1225 นางสาว ณัฎฐธิชา เขตคาม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1226 นางสาว อังคนา หาญประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1227 นางสาว วิมลวรรณ น้อยพลี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1228 นางสาว พรชิตา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1229 นางสาว อังคนา หาญประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1230 นางสาว สุพัตรา ศรีฤทธิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1231 นางสาว กิตตินันท์ ใยบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1232 นางสาว จันทร์จิรา มงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1233 นางสาว สุธิชา ทองห่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท นักศึกษา
1234 นางสาว สุพรรษา บำเพ็ญศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1235 นางสาว อรมารินทร์ โคตรสีดา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1236 นางสาว อรัญญา จันทร์สำโรง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1237 นางสาว อรัญญา แววกระโทก สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1238 นาย ธรรมทัช ลาโสภา ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1239 นางสาว จารุวรรณ หนองพุทซา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1240 นางสาว โยทกา นาประโคน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1241 นางสาว อรัญญา แววกระโทก สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1242 นางสาว บุศราคัม​ โกเมน สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1243 นางสาว จุรีมาศ ไพเราะ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1244 นางสาว ดวงฤดี พันธ์ชำนาญ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1245 นาย ธเนศพล พุฒติ ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1246 นางสาว ผกาทิพ การกระสัง สาขาวิศกรรมการจักการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1247 นางสาว จุรีมาศ ไพเราะ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1248 นางสาว นันทิชา พินิจกิจ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1249 นาย นาวิน สร้อยสีหา สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1250 นาย นาวิน สร้อยสีหา สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1251 นางสาว ดวงฤดี พันธ์ชำนาญ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1252 นางสาว มนัสวี ศรีเเก้ว สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1253 นาย ประกาศิต ยิ่งเรงเริง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1254 นาย สุวิทย์ หอมหวน สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นัััักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1255 นางสาว สุฑามาศ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1256 นาย ณัฐพงศ์ เกไธสง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1257 นาย พงศกร เสาร์ประโคน สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1258 นางสาว เสาวลักษณ์ สอิ้งรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1259 นาย ณัฐพงศ์ เกไธสง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1260 นางสาว เกศรา มงคลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1261 นางสาว เสาวลักษณ์ สอิ้งรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1262 นาย ประกาศิต ยิ่งเรงเริง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1263 นางสาว อิสริยาภรณ์ บุญคล้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1264 นางสาว สุพรรษา บำเพ็ญศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1265 นาย นายณัฐกิตดิ์ อุพลรัมย์ สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา
1266 นาย พงศกร เสาร์ประโคน สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1267 นางสาว ฑิฆัมพร สุธีธาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1268 นางสาว ชนาธินาถ วาดพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1269 นาย นายณัฐกิตดิ์ อุพลรัมย์ สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา
1270 นาย ชลธิชา ผ่องพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1271 นาย วุฒิพงศ์ จันทร์ประจำ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1272 นางสาว ญาสุมินทร์ ฉลองรัมย์ ราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1273 นางสาว พิมพ์ชนก บุญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1274 นาย จตุรพร วงษ์ภักดี วิศวการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1275 นางสาว พรทิพย์ ประจันบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1276 นางสาว อลิสรา ชงอนรัมย์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1277 นางสาว กฤติลักษณ์ ไวยาประโคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1278 นางสาว สุกัญญา เลิศยะโส สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1279 นางสาว ชรินรัตน์ คำพากุล สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1280 นางสาว ชรินรัตน์ คำพากุล สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1281 นางสาว กมลวรรณ มากวิไล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1282 นางสาว ชรินรัตน์ คำพากุล สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1283 นางสาว ชรินรัตน์ คำพากุล สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1284 นางสาว วรรณิดา เทียมไธสง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1285 นางสาว นิภาภรณ์ ชัยพันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1286 นางสาว วชิรญาณ์ วงคำคูณ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1287 นางสาว วันวิสาข์ สรสิทธิ์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1288 นางสาว ธีราภรณ์ บัวชัยสุวพงษ์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1289 นางสาว กัญญารัตน์ ชะร่างรัมย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1290 นางสาว เมวิกา นุ่นอ่อน คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียนหนังสือ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1291 นางสาว อรยาณี ใยดี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1292 นางสาว ธารีรัตน์ คำศรี สาขาเศรษฐศาสตร์​ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1293 นางสาว สุพัตรา บุญเจียม สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1294 นางสาว พรพรรณ เต็นติรัมย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1295 นาย เทพสถิตย์ ลายนอก คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​​ สาขา​เกษตร​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1296 นางสาว ธารีรัตน์ คำศรี สาขาเศรษฐศาสตร์​คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1297 นาย ณรงค์กร คงเจริญ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1298 นางสาว กุลดา ดาศรี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1299 นาย พงศกร​ เชิดสุข คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ สาขา​เกษตร​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1300 นางสาว ธนาพร พยัคฆา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1301 นางสาว รติยาพร ทิพย์คูนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1302 นางสาว กาญจนา เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1303 นางสาว วาสุธี ฤกษ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ันักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1304 นางสาว อภิญญา จันภิรมย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1305 นางสาว อภิญญา เฟื้ิอย มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1306 นางสาว จิราภรณ์ สมทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1307 นางสาว สิริวิมล แก้วสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1308 นาง เมทะนี สุขเกษม สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1309 นางสาว ธนิสร มาประจวบ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1310 นางสาว สิริวิมล แก้วสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1311 นางสาว ธนิสร มาประจวบ สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะโทคโนโลยี นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1312 นางสาว ธนิสร มาประจวบ สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะโทคโนโลยี นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1313 นาย สุรศักดิ์ สุขใส สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1314 นาย สุรศักดิ์ สุขใส สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1315 นาย เฉลิมเกียรติ สืบสวน สาขาวิศวกรรมการจัดอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1316 นางสาว กัลยา ชินบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1317 นางสาว กัลยา ชินบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1318 นางสาว ปิยะดารา ตาติวงค์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1319 นางสาว ศศิวิมล ศรีบุญ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศคกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1320 นางสาว ศศิวิมล ศรีบุญ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1321 นางสาว ชลาลัย บุญปลอด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1322 นางสาว โยธกา วรางกูร วิทยาศาสตร์​ นักศึกษา​ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1323 นางสาว ปิยนันท์ เริ่มรักรัมย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1324 นางสาว วราภร หมื่นศรีพรม วิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1325 นางสาว จณิสตา นวดไธสง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1326 นางสาว จรรยา สาแก้ว ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1327 นางสาว นันธิดา งามเมือง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1328 นางสาว นันธิดา งามเมือง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1329 นางสาว ฤทัยทิพย์ ทิพย์อักษร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1330 นางสาว ธิดาพร เจริญรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1331 นางสาว วราภรณ์ รักษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1332 นางสาว สกาวใจ โกรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1333 นาย พรพิมล วิชุมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1334 นางสาว กัญญาภัทร กงประโคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1335 นาย วุฒิพงษ์ พรหมบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา
1336 นางสาว อลิษา พวงจำปา มหาวิทยาลัยราชฎัชบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1337 นางสาว นุชจรี สาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1338 นางสาว ธัญญาภรณ์ กรอกงูเหลือม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1339 นางสาว ละอองดาว พลเศพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1340 นางสาว นฤชา ปิตาทะสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1341 นาย สุรศักดิ์ แสงใส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1342 นางสาว สุวรรณี ลักษวุธ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1343 นางสาว อินทิรา อังโขรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1344 นางสาว จีราพัชร เธียรจรัสวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1345 นางสาว เบญจมาศ สีลา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1346 นางสาว นฤมล หาสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1347 นางสาว ณั คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
1348 นางสาว จินดาหรา แชะรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1349 นาย วทัญญู ละคร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1350 นางสาว พรนภา จริยา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1351 นางสาว สุปรียา คะชุนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1352 นางสาว เจนจิรา แก้วคำหล่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1353 นางสาว นัสทวดี พายุพัด คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1354 นางสาว พิมลดา ปิตะรักษา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1355 นาย นาย นราศักดิ์ บรรหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1356 นางสาว วุฒิยา กิชะรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1357 นางสาว ชลธิชา เสาเวียง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1358 นางสาว ศิริวรรณ บุญเชิด สาขาเศรษฐศารตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1359 นางสาว ศศิวิมล ศรีบุญ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1360 นางสาว ศิริรัตน์ สิมรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1361 นางสาว จิดาภา ดียิ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1362 นางสาว สุดารัตน์ เจริญยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1363 นางสาว นิลาวัลย์ นาคา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1364 นางสาว ธีราภรณ์ เซ็นชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1365 นางสาว พิมรพัฒน์ ปักโกทะสัง สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1366 นางสาว ศรุตา สดศรี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1367 นางสาว ศรุตา สดศรี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1368 นางสาว อารยา มุสิกา คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1369 นาย วราภรณ์ รักษา สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
1370 นางสาว พิมพ์ประภา ยะยอง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1371 นางสาว กิตติยากรณ์ แสงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1372 นางสาว พิมพ์ประภา ยะยอง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1373 นาง วนิดา วัฒนพายัพกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ข้าราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1374 นางสาว อัจฉราภรณ์ เชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1375 นางสาว อารยา มุสิกา เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1376 นางสาว กัลยรัตน์​ นาคะพงค์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1377 นางสาว อรยา ยิ่งหาญ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1378 นาง วนิดา วัฒนพายัพกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ข้าราชการ พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1379 นางสาว นภาพร เพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1380 นางสาว จิราภรณ์ จอดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1381 นางสาว จิราภรณ์ จอดรัมย์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1382 นางสาว ณัฐริกา ดาพัวพันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1383 นางสาว ณัฐริกา ดาพัวพันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1384 นางสาว สุนิศา มะลัยโคตร สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1385 นางสาว ณัฐริกา ดาพัวพันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1386 นางสาว สุนิศา มะลัยโคตร สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตฯ คณะเทคโนอุตฯ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1387 นางสาว ชมพูนุท ปาปะขัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1388 นางสาว สุพรรณี คงรัมย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรบ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1389 นางสาว จุฑามาศ บุรินทร์รัมย์ สาขาเกษตรศาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1390 นางสาว พิชญา ปัดไธสง มหาวิทยาฃัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1391 นางสาว พิชญา ปัดไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1392 นาย ณัฐพงศ์ ทุมนอก สาขา เกษตรศาตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1393 นางสาว ธนาพร ที่รัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1394 นางสาว ธมนวรรณ ขจีรัมย์ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1395 นางสาว ธิติญา ปุลาถาเน คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1396 นาย ศตวรรษ นิสัยกล้า สาขาเกษตรศาสคร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1397 นางสาว วรรณฑิกาญจน์ ทองปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1398 นาย กุลบุรุษ โพธิแสง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1399 นางสาว ปรางทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1400 นางสาว เบญจพร ฉ่ำฉาชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1401 นางสาว ชุติมา สะสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (รป.ศ.) นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1402 นางสาว กุณฑินันท์ กัณหา สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1403 นาย รติ แต้มทอง มรภ.บร. นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1404 นางสาว รัชฎาภรณ์ ปาละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ
1405 นางสาว ชนิดา รอดสืบชาติ สาขาเกษตร นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ เยี่ยมชมนิทรรศการ
1406 นางสาว วาสิกา ลุร นักเรียนนักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1407 นางสาว พิชญา เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1408 นางสาว วาสิกา ลุร นักเรียนนักศึกษา พิธีเปิด-ฟังบรรยายพิเศษ
1409 นางสาว ชลดา คงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ