กรอกข้อมูลลงทะเบียนประชุมวิชาการ
1.นวัตกรรมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
2.การวางแผนรองรับความเจริญของเมืองแบบก้าวกระโดด
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
3.การต่อยอดงานวิจัยสู่การประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
4.ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไม้ซีกงัดไม้ซุงทุนนิยม)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
5.การประเมินผลลัพธ์ (ผลกระทบจากงานวิจัยในชุมชนท้องถิ่น)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
6.การบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 9.30 – 11.30 น.)
7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 9.30 – 11.30 น.)
8.นวัตกรรม 4.0 ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 9.30 – 11.30 น.)
9.การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 9.30 – 11.30 น.)
10.การจัดการงาน Event ระดับโลก (ประสบการงาน Moto GP.)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 9.30 – 11.30 น.)
11.บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรท้องถิ่น
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
12.นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
13.การขอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในระบบมหาวิทยาลัย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
14.พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)
15.ระบบและกลไกการหนุนเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13.00 – 15.00 น.)